کابین دوش لولایی با یراق آلومینیومی

1 
تماس با لاریس